Thử nghiệm vi sinh

Thu nghiem vi sinh

Fepas cung cấp các thử nghiệm về định danh và định lượng vi sinh vật. Vật liệu thử nghiệm được thiết kế để mô phỏng các mẫu thực tế trong phòng thí nghiệm – mật độ của các sinh vật mục tiêu và bao gồm cả vi sinh vật được bổ sung như là một thách thức thực tế cho các phòng thí nghiệm tham gia.

Các chỉ tiêu vi sinh vật:

1. Enumeration Tests (Định lượng)

 • Aerobic Plate Count
 • Bacillus cereus
 • Clostridium perfringens
 • Coagulase Positive Staphylococci
 • Coliforms
 • Enterobacteriaceae
 • Enterococci
 • Escherichia coli
 • Lactic Acid Bacteria
 • Listeria monocytogenes
 • Yeasts & Moulds

2. Detection Tests (Định danh VSV)

 • Campylobacter spp
 • Cronobacter (Enterobacter) sakazkii
 • Escherichia coli O157:H7(1)
 • Listeria monocytogenes
 • Salmonella spp
 • Vibrio parahaemolyticus

Chi tiết các chương trình thử nghiệm thành thạo tại đây