Thử nghiệm nhóm

Thu nghiem nhomThử nghiệm nhóm theo yêu cầu là một hình thức cho phép khách hàng tham gia thử nghiệm thành thạo theo nhiều cách thức khác nhau.

Nhiều khách hàng lựa chọn tham gia TNTT theo nhóm bao gồm tất cả các PTN trong cùng một tổ chức theo 01 chương trình đã có sẵn. Điều này có lợi thế là có thể so sánh năng lực của các PTN trong cùng một tổ chức so với các tổ chức khác trên thế giới.

Fapas cũng có thể tổ chức một nhóm các thử nghiệm độc lập cho 01 hoặc nhiều bài thi cho các PTN trong cùng một tổ chức tham gia. Thông thường tối thiểu là 15 PTN để đảm bảo cho các kết quả phân tích thống kê có tính khả thi. Tuy nhiên, nếu số lượng PTN tham gia không đủ thì Fapas có thể sẽ liên hệ các PTN khác cũng có cùng mối quan tâm đến lĩnh vực phân tích này.

Trên thực tế, Fapas đã tổ chức hàng loạt các thử nghiệm khép kín cho các tổ chức của chính phủ hoặc các công ty tư nhân.

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.