Thử Nghiệm Thành Thạo

TNTT Thử nghiệm thành thạo
fapas

Mẫu chuẩn thử nghiệm

– là công cụ để đào tạo nhân viên, thẩm định và đánh giá phương pháp của PTN.

– được chuẩn bị từ những mẫu thử của các chương trình TNTT đã được phát hành.

– tham khảo các mẫu chuẩn đang được cung cấp tại đây

Mẫu tham chiếu

– dịch vụ mới được Fapas cung cấp để nâng cao độ tin cậy cho phương pháp thử

– tham khảo các mẫu vật liệu tham chiếu được cung cấp tại đây.

 fapas QC

qc test material