Cột ái lực miễn dịch

Công nghệ cột ái lực miễn dịch Immunoaffinity của VICAM không chỉ tối ưu hóa hiệu suất của công cụ, mà còn giúp mở rộng việc tiếp cận với các phương pháp phân tích tiến tiến vượt khỏi giới hạn phòng thí nghiệm phân tích công nghệ cao.
Các kháng thể đơn dòng được VICAM sử dụng có khả năng liên kết đặc biệt chính xác, linh hoạt và cho hiệu suất thu hồi cao. Những kháng thể chọn lọc này có độ nhạy cao được thiết kế để phát hiện nồng độ độc tố nấm mốc trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi và dẫn xuất các chất sinh học phức tạp.

Các sản phẩm của Vicam đã được chính thức công nhận bởi AOAC, GIPSA/USDA

Vicam -Column

Phân tích Aflatoxin
Phân tích Ochratoxin
Phân tích Fumonisin
Phân tích Zearalenone
Phân tích Deoxynivalenol (DON)
Phân tích Citrinin
Phân tích T2/HT2
Phân tích đa độc tố