Cape

CAPE TECHNOLOGIES (USA) được thành lập vào năm 1996, chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phân tích dioxin và các hợp chất có liên quan. Sản phẩm nổi bật của Cape Technologies là các bộ kít xét nghiệm miễn dịch DF1 Dioxin/Furan được chấp thuận bởi tổ chức  US EPA theo phương pháp 4025. Ngoài ra công ty còn cung cấp các kít chuẩn bị mẫu và các nguyên vật liệu có liên quan hỗ trợ cho kít xét nghiệm miễn dịch, cũng như cung cấp dịch vụ phân tích trọn gói.

  • Sản phẩm:
  • Kít xét nghiệm miễn dịch DF1 Dioxin/Furan (dùng cho phương pháp US EPA 4025).
  • Kit chuẩn bị mẫu và các trang thiết bị phụ trợ.
  • Thiết bị chuẩn bị mẫu tái sử dụng.
  • Dịch vụ phân tích mẫu đất.

Cape